vybraná událost

KONFERENCE Kontura Tools 2010

20. 05. 2010 – 21. 05. 2010

Zlín

KonturaTools

<p>V&aacute;žen&iacute; obchodn&iacute; priatelia,</p> <p><br />dovoľte mi, aby sme V&aacute;s čo najsrdečnej&scaron;ie pozvali na 3. ročn&iacute;k odbornej konferencie KONTURA TOOLS 2010 Zl&iacute;n s priateľsk&yacute;m poseden&iacute;m pri večernom programe.<br />T&eacute;ma: &bdquo;Znižovanie n&aacute;kladov pri v&yacute;robe lisovan&yacute;ch s&uacute;čast&iacute; z plechu&ldquo;</p> <p><br />Predn&aacute;&scaron;aj&uacute;ce firmy:</p> <p><br />&bull;&nbsp;KONTURA TOOLS, Česk&aacute; republika<br />&bull;&nbsp;BRUDERER AG, &Scaron;vajčiarsko<br />&bull;&nbsp;FEINTOOL AG, &Scaron;vajčiarsko<br />&bull;&nbsp;AGATHON AG, &Scaron;vajčiarsko<br />&bull;&nbsp;SOPREM AUTOMATION AG, &Scaron;vajčiarsko<br />&bull;&nbsp;LEICHT STANZAUTOMATION GmbH, Nemecko<br />&bull;&nbsp;WIELAND WERKE AG, Nemecko<br />&bull;&nbsp;CASTROL LUBRICANTS, Česk&aacute; republika</p> <p><br />Odborn&yacute; preklad do česk&eacute;ho jazyka zaisten&yacute;. Obsah jednotliv&yacute;ch prezent&aacute;ci&iacute; dostane každ&yacute; &uacute;častn&iacute;k konferencie.</p> <p>Konferencia je určen&aacute; pre pracovn&iacute;kov v&yacute;roby, technol&oacute;gie a kon&scaron;trukcie.</p> <p>Vzhľadom na &uacute;časť mnoh&yacute;ch firiem z oblasti v&yacute;roby lisovan&yacute;ch s&uacute;čast&iacute; a firiem zo spracovateľsk&eacute;ho elektrotechnick&eacute;ho a automobilov&eacute;ho priemyslu, je vhodn&aacute; &uacute;časť aj pre projektov&yacute;ch manaž&eacute;rov, pracovn&iacute;kov marketingu a obchodu.</p> <p>Využite t&uacute;to jedinečn&uacute; pr&iacute;ležitosť na v&yacute;menu sk&uacute;senost&iacute; a načerpanie nov&yacute;ch poznatkov v oblasti lisovania.</p> <p>Na stretnutie s Vami sa te&scaron;&iacute;</p> <p>Du&scaron;an Volejn&iacute;k<br />konateľ</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí