vybraná událost

Konference 2008

24. 04. 2008 – 25. 04. 2008

Zlín

Kontura Tools s.r.o.

<p>Ako predn&aacute;&scaron;aj&uacute;ci sa predstavia obchodn&iacute; partneri p&aacute;ni Daniel Fluri a Rolf Schmidt z firmy FEINTOOL, Jacques Racine a Daniel Troxler z firmy BRUDERER, Rudolf Holzknecht z firmy CERATIZIT, DirkHansper a V&aacute;clav &Scaron;&iacute;pek z firmy STUEKEN, J&uuml;rgen Leicht z firmy LEICHT a Dieter Lehmann z firmy SOPREM.</p> <p>Po ukončen&iacute; predn&aacute;&scaron;ok bude zaisten&yacute; ďal&scaron;&iacute; program &ndash; priateľsk&eacute; posedenie s večern&yacute;m programom, občerstven&iacute;m, degust&aacute;ciou slivovice firmy Jel&iacute;nek, živou hudbou a tanečn&yacute;m predstaven&iacute;m v &scaron;t&yacute;le hip-hop.</p> <p>Ďal&scaron;&iacute; deň predpoludn&iacute;m bud&uacute; m&ocirc;cť n&aacute;v&scaron;tevn&iacute;ci konferencie diskutovať s jednotliv&yacute;mi predn&aacute;&scaron;aj&uacute;cimi o ot&aacute;zkach, ktor&eacute; ich zauj&iacute;maj&uacute;.</p> <p>Z&aacute;ujemcovia sa m&ocirc;žu z&uacute;častniť aj prehliadky lisovne v Zl&iacute;ne, ktor&aacute; prev&aacute;dzkuje technol&oacute;giu FEINTOOL a BRUDERER. N&aacute;v&scaron;tevn&iacute;ci si prezr&uacute; činnosť t&yacute;chto strojov v praxi.</p> <p>Tohtoročn&aacute; konferencia mala op&auml;ť veľk&yacute; &uacute;spech. Z&aacute;ujem bol obrovsk&yacute;, konferencie sa z&uacute;častnilo vy&scaron;e 100 os&ocirc;b.</p> <p>&Uacute;častn&iacute;ci mali možnosť vypočuť si rozsiahle predn&aacute;&scaron;ky o presnom strihan&iacute; a r&yacute;chlobežnom lisovan&iacute;, kon&scaron;trukcii n&aacute;strojov, tvrdokove a aj o perif&eacute;rnom zariaden&iacute;, ktor&eacute; hr&aacute; pri lisovan&iacute; v&yacute;znamn&uacute; &uacute;lohu. Po n&aacute;učnej časti pri&scaron;la na rad večern&aacute; z&aacute;bava s degust&aacute;ciou slivovice, hudbou a tancom.</p> <p>Veľk&yacute; z&aacute;ujem vzbudila aj n&aacute;v&scaron;teva lisovne v nasleduj&uacute;ci deň.</p> <p>V&scaron;etk&yacute;m hosťom ďakujeme za &uacute;časť, ver&iacute;me, že konferencia splnila Va&scaron;e očak&aacute;vanie a te&scaron;&iacute;me sa na ďal&scaron;ie stretnutie s Vami o dva roky!</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí