vybraná událost

EuroBLECH 2006 Hannover

24. 10. 2006 – 28. 10. 2006

Stuttgart DE

<p>BRUDERER: Hala 27 st&aacute;nok H23<br />Vystavuje novinku - osemdesiattonov&yacute; r&yacute;chlobežn&yacute; lis BSTA 810-145B2 vr&aacute;tane n&aacute;stroja.<br />Servoposuv BSV 500</p> <p>FEINTOOL: Hala 27 st&aacute;nok H33<br />Vystavuje novinku lis na presn&eacute; strihanie XTF 2500speed vr&aacute;tane n&aacute;stroja</p> <p>M&Auml;RKISCHE STANZ-PARTNER-MSPN: Hala 27 st&aacute;nok D10<br />Vystavuje vodiace elementy, strižn&eacute; elementy, vyhadzovače a pružiny do foriem a lisovac&iacute;ch n&aacute;strojov</p> <p>AGATHON: Hala 13 st&aacute;nok D76<br />Vystavuje novinku - vodiacu jednotku na stavbu foriem. Z&aacute;roveň tradične prec&iacute;zne guľ&ocirc;čkov&eacute; vodiace elementy.</p> <p>Z&aacute;stupca firmy KONTURA TOOLS Ing. Du&scaron;an Volejn&iacute;k je pre V&aacute;s k dispoz&iacute;cii po cel&yacute; čas veľtrhu na telef&oacute;nnom č&iacute;sle +420 777 945 957.</p> <p>Kv&ocirc;li dohodnutiu term&iacute;nov sch&ocirc;dzok u jednotliv&yacute;ch partnerov kontaktujte, pros&iacute;me, najlep&scaron;ie pred začiatkom veľtrhu priamo uveden&eacute; firmy alebo ich zast&uacute;penie - firmu KONTURA TOOLS.</p> <p>Inform&aacute;cie o veľtrhu EUROBLECH 2010 n&aacute;jdete tu: <a href="http://www.euroblech.com/czech/">http://www.euroblech.com/czech/</a></p> <p>Pr&iacute;ďte sa pozrieť na najnov&scaron;ie technol&oacute;gie z oblasti lisovania.</p> <p>Te&scaron;&iacute;me sa na Va&scaron;u n&aacute;v&scaron;tevu.</p>

< Zpět na přehled veletrhů a konferencí